Monday, 7 March 2016

விழித்திருப்போம்....!

           "மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை அரசியலாக்கி அதில் பிழைப்பு நடத்துகிறார்கள் இன்றைய பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகள்.

              இந்திய சனநாயகம் முதலாளிகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் அடிமையாகி தவிக்கிறது.

                பாமரர்கள் ஓட்டுகளை விற்கவில்லை ; இவர்கள் சூழ்ச்சியால் சூரையாடப்படுகின்றனர்......!

          மாற்றம் காண்போம்;         
           மலர்ச்சி பெறுவோம்...!
         
           விழித்திருப்போம்...

           வெற்றி காண்போம் ...!"

                  - சோலச்சி
                    புதுக்கோட்டை

No comments:

Post a Comment